| Psykiatrialliansen | Logo

Forskningsprosjekt: 'Deltakere i Psykiatrialliansen opplever økt livskvalitet gjennom å være med på treninger'
Lagt ut av: Pål Frostad
16. Mai 2023 21:19


Psykiatrialliansen har hatt gående et forskningsprosjekt som skulle prøve å kartlegge hvordan Psykiatrialliansen oppleves for de som går der og hvilken innvirkning treningene til Psykiatrialliansen har på livene deres. Les mer og få med deg litt av kjernen i den grundige forskningsrapporten.

Teksten under er hentet fra Sammendraget fra Rapporten: Karlsson, Nesse og Borg: «Det er ingen terskel her»

[ Forklaring: Psykiatrialliansen er forkortet med PA under ]

Dette forskningsprosjektet er forankret i Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Senter for psykisk helse og rus (SFPR). Prosjektansvarlig er professor Bengt Karlsson og professor emerita Marit Borg. Prosjektmedarbeidere har vært Linda Nesse, postdoktor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), UiO, doktorgrad i folkehelsevitenskap og psykolog og førstelektor Asbjørn Johannessen, Senter for seniorer, OsloMet, Storbyuniversitetet. Dr. Alan Pringle ved University of Nottigham har deltatt i utviklingen av forskningsarbeidet gjennom sin rolle som leder av den internasjonale forskningsgruppen «The Bergen Group».

En styringsgruppe har fulgt arbeidet og gruppen har bestått av medlemmer fra styret i PA trenere og deltakere. I tillegg har det vært en medforskergruppe av trenere og deltakere Karlsson, Nesse og Borg: «Det er ingen terskel her» med levde erfaringer innen psykisk helse og/eller rus. Medforskergruppen møttes fysisk ved to anledninger samt at det ble brukt to videooverførte møter i prosjekttiden. Mange deltakere i PA med ulike erfaringer har deltatt i forskingsprosessen.

Prosjektet har bestått av en kvalitativ studie i form av fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med deltakere og trenere i PA. En kvantitativ tverrsnittsundersøkelse ble også gjennomført ved bruk av spørreskjemaer om meningsfull aktivitet, medborgerskap og livskvalitet.

Målsetningen med studien er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan deltakelse i meningsfulle aktiviteter, i PA, kan styrke opplevelser av medborgerskap og livskvalitet for personer som opplever utfordringer knyttet psykisk helse og rus.

Følgende forskningsspørsmål er belyst:
- Hvordan oppleves og beskrives deltakelse i ulike aktiviteter i PA for trenere og deltakere?
- Hvordan og hvilke faktorer beskrives som medvirkende til å gi mening, medborgerskap og livskvalitet gjennom deltakelse aktivitetstilbudene til PA for trenere og deltakere?
- På hvilke måter har meningsfull aktivitet og medborgerskap sammenheng med livskvalitet?
- Hvordan oppleves og beskrives identitetsendring gjennom deltagelse i meningsfulle aktiviteter og hvordan settes dette i sammenheng med Recovery?
- På hvilken måte er PA aktivitetstilbud organisert for å ta i bruk erfaringskompetanse hos trenere og deltakere samt i organisasjonens styre?

Konklusjoner og anbefalinger
• Deltakerne er meget godt fornøyd med deltagelsen i PA, De trives og opplever et trygt fellesskap.
• Deltakerne opplever at aktivitetene i PA er meningsfulle ved at de gir økt livskvalitet og styrkete opplevelser av medborgerskap.
• Viktigheten av at deltakerne ikke behøver å identifisere seg med annet enn navn.
• Deltakernes opplever økt livskvalitet ved at aktivitetene forgår lokalt ulike steder i Bergen.
• Gjennom deltakelse i aktivitetene knyttes og utvikles nye relasjoner – om deltakerne ønsker det.
• Deltakelse i aktivitetene er relasjonsbyggende og relasjonsutvidende gjennom kameratskap og medmenneskelighet.
• Deltakelse i aktivitetene gir økt engasjement som gir økte opplevelser av tilhørighet og identitetsutvikling.
• PA gir mulighet til å både være deltaker og trener. Dette fremheves som viktig. Trenerne beskrives som velkvalifiserte. De inspirerer og ser hver enkelt deltaker.
• Alle som deltar, samt PA som organisasjon, praktiserer og virkeliggjør slagordet: «Alle er velkomne – alltid!». Et tilbud uten «terskel».
• Det er stor grunn til å tro at PA bidrar til å avlaste offentlige helse-, sosial- og velferdstjenester både økonomisk og kapasitetsmessig.

Kort sagt: Deltakerne i studiene opplever et bedre liv gjennom økt livskvalitet,
engasjement, deltakelse og bedret fysisk og psykisk helse.

Kilde: Sammendrag av rapporten: 'Karlsson, Nesse og Borg: «Det er ingen terskel her»'

Hvis du vil lese mer eller gå mer i dybden i forskningsrapporten, kan du se den her i sin helhet under i linken:
https://hdl.handle.net/11250/3067074


psykiatrialliansen.no © Psykiatrialliansen 2024
E-post: post@psykiatrialliansen.no
Telefon: +47 451 13 754
Facebook | Instagram

Psykiatrialliansens personværnerklæring

Design og webutvikling av: Pål Frostad